Dr. Öğr. Üyesi Nihan SÖLPÜK TURHAN

Dr. Öğr. Üyesi Nihan SÖLPÜK TURHAN
Dr. Öğr. Üyesi Nihan SÖLPÜK TURHAN

Biyografi

Koç Üniverisitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü mezunu olan Nihan Sölpük Turhan yüksek lisansını Sosyal Bilimler alanında İstanbul Bilgi Üniversitesinde ve doktora lisansı Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve İstatistik alanında Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde tamamlamıştır. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olup, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında çalışmaktadır. 

Akademik Kimlik
Öğrenim Durumu
Eğitim Bilimleri
Eskişehir Osmangazi Üniv.

Doktora

İşletme
Bilgi Üniversitesi

Yüksek Lisans

Matematik
Koç Üniversitesi

Lisans

Akademik Unvanlar
2016
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yrd. Doç.Dr.

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans Tezleri
 • Okul müdürlerinin çatışma yönetim şekillerinin incelenmesi: Nitel analiz çalışması / A examination of school principals' conflict management styles: Qualitative analysis study
 • Okul müdürlerinin teknolojik liderlik davranışları: Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine dayalı nitel bir çalışma Technological leadership behaviours of school principals: A qualitative study based on teacher opinions in the distance education process
 • Romantik ilişkide kıskançlık ölçeği geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması Development of a jealousy scale in romantic relationship: A validity and reliability study
 • Sanal sınıf yönetiminde öğretmenlerin tutumları ve okul müdürlerinin algıları Attitudes of teachers in virtual classroom management and perceptions of school principals
 • Örgütsel sinerjinin öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına etkisi The effect of organizational synergy on teachears' organizational commitment
 • Okul müdürlerinin hizmetkâr liderlik davranışları ile öğretmenlerin öz yeterliklerine ilişkin bir karma yöntem çalışması A mixed research on service leadership behaviors of school principals and teachers' self-efficiencies
Doktora Tezleri
Yayınlar
Makale
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Karadag, E., & Solpuk, N. (2018). Relationship Between Depression and Anxiety Symptoms in studies Conducted in Turkey: A Meta-analysis Study. DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, 31(2), 163-176.
 • BİNGÖL, T., TURHAN, N. S., ARSLAN, N., ÖZTABAK, M. Ü., & ÇETİNTAŞ, Ş. (2018)Sınıf İçi Kaba Davranışlar Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlaması. Sakarya University Journal of Education, 8(1), 165-176.
 • ARSLAN, N., TURHAN, N., BİNGÖL, T., ÖZTABAK, M., & ÇETİNTAŞ, Ş. (2018) Sosyal Başarı Hedefi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Eğitim Bilimleri Dergisi, 47(47), 39-50.
 • Karadağ, E., Yalçın, M., Çiftçi, K., Danışman, Ş., Sölpük, N., Tosuntaş, Ş., & Ay, Y. (2017). Türkiye’de Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanındaki Bilimsel Yayınların Atıf Analizleri. Bilgi Dünyası, 18(1), 9-28.
 • KAYA, İ., SÖLPÜK, N., GÖÇEN, G., BİNGÖL, T., PARLAKYILDIZ, B., & ARSLAN, N. (2017). FARKLI KADEMEDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DEĞERLERLE İLGİLİ KAVRAMLARA ATFETTİKLERİ ANLAMLAR. Journal of International Social Research, 10(52).
 • Ciftci, S. K., Danisman, S., Yalcin, M., Tosuntas, S. B., Ay, Y., Sölpük, N., & Karadag, E. (2016). Map of Scientific Publication in the Field of Educational Sciences and Teacher Education in Turkey: A Bibliometric Study. Educational Sciences: Theory and Practice, 16(4), 1097-1123
 • Danişman, Ş., Yalçın, M., Çiftçi, Ş. K., Tosuntaş, Ş. B., Sölpük, N., Ay, Y., Karadağ, E., & Yücel, C. (2016). Scientific publication map of journals published in the field of educational sciences in Turkey: an analysis impact factors of journals. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 22(4), 483-506. doi: 10.14527/kuey.2016.019
 • Turhan, N. S., Parlakyildiz, B., Arslan, N., Gocen, G., & Bingo, T. Y. A (2019)Research on the Characteristics of the Inspiring Teacher. International Journal of Educational Methodology, 5(1), 1-18.
 • SÖLPÜK NİHAN,KARADAĞ ENGİN (2019). An Exploratory Work on the Research Approaches and PhD Dissertation Process of PhD Students. International Journal of Contemporary Educational Research, 6(1), 1-10., Doi: 10.33200/ijcer.543437 (Yayın No: 5102457)
 • GÖÇEN GÖKÇEN,BİNGÖL TUĞBA,ARSLAN NİHAN,SÖLPÜK NİHAN,KAYA İSA,PARLAKYILDIZ BELGİN (2019). Öğrencilerin ”Değer” Kavramına Yönelik Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Belirlenmesi. Turkish Studies Educational Sciences, 14(3), 579-609., Doi: 10.29228/TurkishStudies.22630 (Yayın No: 5156822)
 • SÖLPÜK NİHAN (2019). QUALITATIVE RESEARCH DESIGNS:WHICH ONE IS THE BEST FOR YOUR RESEARCH?. European Journal of Special Education Research, 4(2), Doi: 10.5281/zenodo.3234969 (Yayın No: 5104597)
 • SÖLPÜK NİHAN,PARLAKYILDIZ BELGİN,ARSLAN NİHAN,GÖÇEN GÖKÇEN,BİNGÖL TUĞBA (2019). A Research on the Characteristics of the Inspiring Teacher. International Journal of Educational Methodology, 5(1), 1-18., Doi: 10.12973/ijem.5.1.1 (Yayın No: 4828133)
 • TURHAN NİHAN (2020). Academic Self-Efficacy Scale: The Study of Gender Differences A MetaAnalysis. International Online Journal of Educational Sciences, 12(4), 56-69. (Yayın No: 6626840)
 • TURHAN NİHAN (2020). Why Do Students Prefer Different Question Types?. International Journal of Progressive Education, 16(3), 132-141. (Yayın No: 6271467)
 • TURHAN NİHAN (2020). Karl Pearson’s chi-square tests. Educational Research and Reviews, 15(9), 575-580. (Yayın No: 6626855)
 • TURHAN NİHAN (2020). Gender Differences in Academic Motivation: A Meta-Analysis. International Journal of Psychology and Educational Studies, 7(2), 211-224., Doi: 10.17220/ijpes.2020.02.019 (Yayın No: 6267371)
 • YEŞİLYURT FERAHİM,TURHAN NİHAN (2020). Prediction of the time spent on Instagram by social media addiction and life satisfaction. Cypriot Journal of Educational Sciences, 15(2), 208-219. (Yayın No: 6249221)
 • Polat, M., Turhan, N. 2021). Applying generalizability theory in language testing: Comparing nested and crossed scoring designs in the assessmentof speaking skills. International Journal of Curriculum and Instruction13(3)
 • Özmen Lütfü Aytaç, TURHAN NİHAN (2023). Teacher Opinions Concerning The Leadership Competencies of School Principals. International Journal of Educational Research Review, 8(2), 233-243., Doi: 10.24331/ijere.1216259
 • POLAT MURAT, TURHAN NİHAN (2022). A meta-analysis study on the relationship between mathematical literacy and mathematics achievement in PISA tests.. International Online Journal of Education and Teaching, 9(2), 661-676.
 • POLAT MURAT, TURHAN NİHAN, TORAMAN ÇETİN (2022). Comparison of Classical Test Theory vs. Multi-Facet Rasch Theory. Pegem Journal of Education and Instruction, 12(2), 213-225.
 • POLAT MURAT, TORAMAN ÇETİN, TURHAN NİHAN (2022). Reliability analysis of PISA 2018 reading literacystudent questionnairebased on Item Response Theory (IRT):Turkey sample. International Journal of Curriculum and Instruction, 14(1), 1004-1028.
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Yenilmez, K., & Sölpük, N. (2014). MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ TEZLERİN İNCELENMESİ (2004-2013).
 • Polat, M., & Sölpük, N. POPÜLER KÜLTÜRÜN LİSE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ.
 • SAĞIR HAYATİ, TURHAN NİHAN (2023). An Examination of School Principals’ Conflict Management Styles: Qualitative Analysis Study. Journal of Sustainable Educational Studies, 4(2), 126-140.
 • Diger Makaleler
Bildiri
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
 • Karadağ, E., Bektaş, F., Çiftçi, Ş. K, Danişman, Ş., Sölpük, N., Ay, Y., Yalçın, M., & Tosuntaş, Ş. B. (2015, February). The change of knowledge in educational studies in time: a research on the citation index. Paper presented at the meeting Global Academic Network International Conferences, Rio de Janeiro State University, Brazil.
 • Karadağ, E., Bektaş, F., Çiftçi, Ş. K, Danişman, Ş., Sölpük, N., Ay, Y., Yalçın, M., & Tosuntaş, Ş. B. (2015, February). An evaluation of the Turkish journals of educational sciences indexed in Social Sciences Citation Index. Paper presented at the meeting Global Academic Network International Conferences, Rio de Janeiro State University, Brazil.
 • Karadağ, E., Bektaş, F., Çiftçi, Ş. K, Danişman, Ş., Sölpük, N., Ay, Y., Yalçın, M., & Tosuntaş, Ş. B (2014, August). The examination of the educational researches in Turkey through the social network analysis. In Conf. on Advances In Economics, Social Science and Human Behavior Study (pp. 94). Hong Kong: Institute of Research Engineers and Doctors. doi: 10.15224/ 978-­‐1-­‐63248-­‐027-­‐9-­‐72
 • Karadağ, E., Bektaş, F., Çiftçi, Ş. K, Danişman, Ş., Sölpük, N., Ay, Y., Yalçın, M., & Tosuntaş, Ş. B (2014, August). A research related to the publication and citation performances of educational sciences in Turkey. In Conf. on Advances In Economics, Social Science and Human Behavior Study (pp. 95). Hong Kong: Institute of Research Engineers and Doctors. doi: 10.15224/ 978-­‐1-­‐63248-­‐027-­‐9-­‐ 73
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 • Yücel, C., Acun, İ., Tarman, B., Sölpük, N., & Belenkuyu, C. (2016, April). Üniversite öğrencilerinin dünya görüşleri ve demokratik sistemin işleyişindeki kurumlara güven. The 5th International Symposium On Social Studies Education (USBES V, 2016), Pamukkale University, Denizli.
 • Yücel, C., Acun, İ., Tarman, B., Belenkuyu, C., & Sölpük, N. (2016, April). Üniversite öğrencilerinin (politik) dünya görüşleri, memleketleri ve sosyo-­‐ekonomik seviyeleri arasındaki ilişki. The 5th International Symposium On Social Studies Education (USBES V, 2016), Pamukkale University, Denizli.
 • Danişman, Ş., Çiftçi, K., Sölpük, N., & Karadağ, E. (2014, September). Factors effecting the mathematical competence: Examining the data obtained from PISA 2012 and TIMSS 2011 using logistic regression analysis. In 11st Science and Mathematics Education Congress (pp. 1146). Adana: Çukurova University.
 • Karadağ, E., & Danişman, Ş., Çiftçi, K., Sölpük, N. (2014, September). Metaphoric perceptions and emotional associations of high school students towards mathematics: A multi-­‐dimensional scaling study. In 11st Science and Mathematics Education Congress (pp. 1016). Adana: Çukurova University.
 • Yenilmez K. & Sölpük N. (2014, April). The evaluation of curriculum project relating to mathematics lessons (2004-­‐2013). 5th International Congress on New Trends in Education (pp. 33-­‐42 ). Antalya: Akdeniz Üniversitesi.
 • Polat M. & Sölpük N. (2014, April). High school students’ impacts on popular culture. 5th International Congress on New Trends in Education (pp. 163-­‐169). Antalya: Akdeniz Üniversitesi.
 • Arslan N., Turhan N., Bingöl T., Öztabak M. & Çetintaş Ş. (2017). Sosyal başarı oryantasyonu ölçeğinin Türkçeye uyarlanma çalışması. Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul.
 • Bingöl T., Turhan N., Arslan N., Öztabak M. & Çetintaş Ş. (2017). Sınıf içi kaba davranışlar ölçeğinin Türkçe uyarlanma çalışması. Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul.
 • Kaya İ., Turhan N., Göçen G., Bingöl T., Parlakyildiz B. & Arslan N. (2017). Farkli kademede eğitim gören öğrencilerin değerlerle ilgili kavramlara atfettikleri anlamlar. Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul.
 • Öztabak M., Turhan N., Arslan N., Bingöl T. & Çetintaş Ş. (2017). Duygu düzenlemede zorluklar ölçeği kısa form (ddzö-kf): Türkçe ‘ye uyarlama çalışması. Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul.
 • Turhan N., Danışman Ş. & Karadağ E. (2017). Dördüncü Sınıf Matematik Dersi Öğretmen Uygulamalarının Hibrit Ortam Bağlamında İncelenmesi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya.
 • Üniversite Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimleriyle Güdülenme ve Öğrenme Stratejilerinin İncelenmesi
 • Üstün Zekalı Olmak Üzerine Sosyal Medyada Yapılan Yorumların Fenomenolojik Analiz
 • Diger Bildiriler
Kitaplar
 • Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • Sölpük, N. (2017). The Effect of Attitude on Student Achievement. In The Factors Effecting Student Achievement (pp. 57-73). Springer, Cham.
 • Zenginleştirilmiş Öğrenme Süreçlerinde ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
 • Makale Nasıl Yazılır
 • Diger kitaplar
Projeler
 • 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Sosyal Sermaye Ve Sosyal Medya: Demokrasi ve Vatandaşlık Hakkında Bir Araştırma TUBİTAK, 2014-­2016 Araştırmacı
 • Türkiye’de Eğitim Bilimlerinin Bilimsel Yayın Haritası: Bibliyometrik ve Atıf Analizi Araştırması BAP, 2014-­‐2016 Araştırmacı
Dersler
Verdiği Dersler
Sınıf Ders Adı Program Fakülte
4 Ölçme ve değerlendirme Pedagojik Formasyon
1 Kaynak tarama ve rapor yazma PDR Eğitim Fakültesi
2 İstatistik Okul öncesi Eğitim Fakültesi
2 İstatistik 1 PDR Eğitim Fakültesi
2 Bilimsel araştırma yöntemleri Türkçe öğretmenliği Eğitim Fakültesi
-
- Çağdaş bilimsel araştırma yöntemleri Eğitim Fakültesi
- Bilimsel araştırma yöntemleri Yüksek lisans Eğitim Fakültesi
İletişim
 • AdresValide-i Atik Mah. Eski Toptaşı Cad. No:93 Üsküdar / İstanbul - Üsküdar Yerleşkesi
İletişim Formu